Δήλωση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ

30.12.2016

Εκ­φρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλ­λη­λεγ­γύη της και απαι­τού­με την άμεση απε­λευ­θέ­ρω­ση των δύο Βά­σκων αγω­νι­στών και των δύο προ­σφύ­γων, οι οποί­οι, επει­δή αμ­φι­σβή­τη­σαν έμπρα­κτα το ρα­τσι­στι­κό συ­νο­ρια­κό κα­θε­στώς της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, συ­νε­λή­φθη­σαν στο λι­μά­νι της Ηγου­με­νί­τσας και απει­λού­νται σή­με­ρα με βα­ριές κα­τη­γο­ρί­ες οι μεν και με μακρά κρά­τη­ση και απέ­λα­ση οι δε.

Δη­λώ­νου­με ότι η πράξη ανυ­πα­κο­ής του Μικέλ και της Μπέ­γκο να με­τα­φέ­ρουν πρό­σφυ­γες από την Ελ­λά­δα στη Χώρα των Βά­σκων είναι μια πράξη που όχι μόνο δεν πρέ­πει να διώ­κε­ται αλλά που απο­τε­λεί πα­ρά­δειγ­μα αν­θρω­πιάς, αλ­λη­λεγ­γύ­ης και δι­καιο­σύ­νης, σε μια Ευ­ρώ­πη που θυ­μί­ζει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο τις σκο­τει­νό­τε­ρες επο­χές της ιστο­ρί­ας της, μια Ευ­ρώ­πη που υψώ­νει φρά­χτες και πα­ρα­τάσ­σει στρα­τιω­τι­κά σώ­μα­τα απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες του πο­λέ­μου, της κα­τα­πί­ε­σης και της φτώ­χιας, την ίδια στιγ­μή που αφή­νει το κε­φά­λαιο να κυ­κλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρα. Οι συλ­λη­φθέ­ντες/-ίσ­σες Mikel Zuloaga, Begoña Huarte, Reza Ali και Ahmet Awais αξί­ζουν τον πλήρη σε­βα­σμό και τη στή­ρι­ξη μας.

Κα­τα­δι­κά­ζου­με την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της αλ­λη­λεγ­γύ­ης, με το πρό­σχη­μα της «πά­τα­ξης της δια­κί­νη­σης προ­σφύ­γων», κα­τη­γο­ρία που προ­βλέ­πει εξο­ντω­τι­κές ποι­νές φυ­λά­κι­σης.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι της χώρας μας θα συ­νε­χί­σουν να αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα της Ευ­ρώ­πης-Φρού­ριο, για να κα­ταρ­γη­θεί η συμ­φω­νία Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης-Τουρ­κί­ας, η οποία στη­ρί­ζε­ται από την ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση, ενά­ντια στο δια­χω­ρι­σμό των αν­θρώ­πων ανά­λο­γα με την εθνι­κό­τη­τα, τη θρη­σκεία και το φύλο. Θα συ­νε­χί­σουν τον αγώνα για την ελευ­θε­ρία με­τα­κί­νη­σης και το δι­καί­ω­μα πα­ρα­μο­νής των προ­σφύ­γων.

Γκό­τσης Στά­θης

Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης

Τουλ­γα­ρί­δης Κώ­στας

μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: